Stajňa Logo Trenčín

Novinky

Benjamin Cup 2017

4. ročník pohárovej súťaže pre malých a začínajúcich jazdcov. Už  6. mája sa vidíme na Gazdovstve Uhliská!

BENJAMÍN CUP 2017
propozície 4. kolovej pohárovej súťaže
Usporiadatelia: Jazdecký klub Uhliská
                       Jazdecký klub Trenčín- Nozdrkovce
Miesta konania: Gazdovstvo Uhliská, Nemšová - Trenčianska Závada
                        Stajňa CEDOS Trenčín – Nozdrkovce, Nozdrkovce 7573, Trenčín
Email:         jkuhliskapreteky@gmail.com
                  jknozdrkovce@gmail.com
Dátumy konania: 1. kolo 06.05.2017, Gazdovstvo Uhliská
                         2. kolo 17.06.2017, Stajňa Cedos
                         3. kolo 02.09.2017, Stajňa Cedos
                         4. kolo 30.09.2017, Gazdovstvo Uhliská
Benjamin Cup je 4. kolová pohárová súťaž pre deti a mládež, je určený najmä pre začínajúcich jazdeckých
nadšencov do 16 rokov, ktorí chcú získať svoje prvé súťažné skúsenosti. Súťažiť sa bude v dvoch vekových
kategóriách: do 10 rokov,10 – 16 rokov.
Štart je povolený aj pre jazdcov a kone bez licencie, potrebná je však prítomnosť trénera. Jazdci do 18
rokov musia byť sprevádzaní zodpovednou osobou, ktorá zaručuje spôsobilosť jazdca a koňa súťažiť
v jednotlivých disciplínach.
Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky.
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. koní počas celej akcie.
Všetci účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich koňmi tretej osobe.
Preteká sa v korektnom úbore jazdca a výstroji koňa predpísanom v pravidlách SJF.
Pred vyložením koní je potrebné predložiť pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami – očkovanie,
vyšetrenie IAE (infekčná anémia koní) nie staršie ako 6 mesiacov.
Pretekov sa môžu zúčastniť aj starší jazdci, ktorí nebudú hodnotení.
Cieľom tejto súťaže je umožniť najmladším jazdcom zažiť súťažnú atmosféru a naučiť ich základným
súťažným návykom v príjemnej a prajnej atmosfére.
Štart v súťaži je povolený len prihláseným a odprezentovaným jazdcom a po uhradení všetkých
poplatkov! Vyplatenie štartovného bude prebiehať priamo na mieste, v kancelárii pretekov
v HOTOVOSTI!
Štartovné: 10,- €/1súťažná dvojica (jazdec + kôň) na celé podujatie
Ustajnenie: 15,- € / deň
Strava, ubytovanie: Oba jazdecké areály poskytujú počas pretekov občerstvenie a majú aj
ubytovacie kapacity
Bližšie informácie a rozpisy na jednotlivé súťažné dni nájdete na stránkach:
                                            www.uhliska.sk
                                                          www.stajnacedos.sk

Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu:
                                  jkuhliskapreteky@gmail.com (miesto konania Gazdovstvo Uhliská)
                                  jknozdrkovce@gmail.com (miesto konania Stajňa Cedos)
V prihláške uveďte: meno jazdca, vek jazdca, meno koňa a súťaže, ktorých sa chcete zúčastniť.

Súťaže:
1.a. Hobby drezúra amatér
Pre deti do 10 rokov. Základná drezúrna úloha, ktorá môže byť predvedená aj v kroku, pre zdatnejších
v kluse (dvojici bude pripočítaný bodový bonus). Úloha bude čítaná, to znamená, že jazdec si nebude
musieť úlohu pamätať, úloha bude obsahovať len základné prvky drezúry (zmeny smeru, zastavenie a pod.)
Jej presné zadanie bude zverejnené v jednotlivých súťažných rozpisoch. Súťaže sa môžu zúčastniť aj starší
jazdci, nebudú však hodnotení.
1.b. Hobby drezúra profík
Pre deti do 16 rokov. Drezúrna úloha Z1, nájdete ju na: drezura.wbl.sk/Drezurne ulohy
2. Hobby Benji parkúr
Kavalety medzi stojanmi, položené na zemi. Súťaž je možné absolvovať v kroku, v kluse, ale aj v cvale.
Jazdci si zdokonaľujú orientáciu v parkúre. Jazdecká dvojica musí absolvovať parkúr bez chýb a v čo
najkratšom čase. Súťaže sa nesmú zúčastniť jazdci s licenciou.
3. Hobby Benji amatér
Krížiky medzi stojanmi. Súťaž už vyžaduje zvládnutie všetkých chodov, keďže sa predpokladá absolvovanie
parkúru v cvale. Jazdecká dvojica musí absolvovať parkúr bez chýb a v čo najkratšom čase.
4. Hobby Benji profík
Parkúr do 60 cm s rozoskakovaním.
Vyhodnotenie
Jazdecké dvojice získavajú body za umiestnenie v jednotlivých súťažiach. Počas finálového kola je
vyhodnotený víťaz za každú súťaž a vekovú kategóriu a celkový víťaz, ktorý sa stane držiteľom Benjamin
Cupu 2017. Pre súťažiacich sú pripravené v každom kole vecné ceny a stužky. Víťazi v jednotlivých
kategóriách získajú aj pohár.
Všetkých súťaží sa môžu zúčastniť aj jazdci nad 16 rokov s licenciou alebo bez licencie, nebudú však
hodnotení. Prítomnosť trénera alebo učiteľa jazdy v parkúre je povolená.Kone na predaj