Stajňa Logo Trenčín

Novinky

Benjamín Cup 2. kolo

Už tradičný Benjamín Cup je tu aj tento rok! 2. kolo sa uskutoční v našom areáli 18. júna 2016. Súťaže sú určené pre začínajúcich jazdcov od najmenších do 16 rokov, ale aj pre starších a skúsenšjích, ktorí si chcú potrénovať. Tešíme sa na vás v našom stále krajšom areáli na nových jazdeckých plochách.

Stajňa CEDOS Trenčín – Nozdrkovce & Jazdecký klub Trenčín - Nozdrkovce

BENJAMÍN CUP 2016

2. kolo

Usporiadateľ:                        Jazdecký klub Trenčín- Nozdrkovce

Miesto konania:                     Stajňa CEDOS Trenčín – Nozdrkovce, Nozdrkovce 7573, Trenčín

Kontaktná adresa:                       JK Trenčín - Nozdrkovce, Hlavná 1, 911 05 Trenčín

Email:                                               jknozdrkovce@gmail.com                              

Dátum konania:                     18.06.2016                

Riaditeľ pretekov:                  Ing. Miroslav Maxon       

Pod vedením:                                 Juraj Bero

Technické zabezpečenie:           Adela Maxonová 

Kolbisko:                               60 m x 54 m, vonkajšia jazdiareň, piesok s geotextíliou

                                             (v prípade nepriaznivého počasia krytá hala)

Opracovisko:                          40 m x 20 m, vonkajšia jazdiareň, piesok s geotextíliou

Štartovné:                              10 € na koňa a jazdca na celé podujatie

Prihlášky:                                          posielať na mail: jknozdrkovce@gmail.com

                                              uzávierka prihlášok: 16. júna 2016, 20.00

Ustajnenie:                              obmedzené počtom, rezervácie na tel. č. 0905 580 697

Cena ustajnenia:                       15,- € / deň

Ubytovanie:                              Penzión Nad stajňou, priamo v areáli

                                               kontakt: nadstajnou@gmail.com

                                               Adela Maxonová – 0905 580 697

Občerstvenie:                                     Hostinec  Nad stajňou

Kancelária pretekov:                  od 9:00 hod, na veži rozhodcov, telefonicky 0905 580 697

Súťaže:

1. Hobby drezúra

     Čas:                                                  10:00 hod

     Základná drezúrna úloha, ktorá môže byť predvedená aj v kroku, pre zdatnejších v kluse. Úloha bude čítaná. Presné zadanie je súčasťou rozpisu.

2.Hobby Benji parkúr

     Čas:                                                   následne                                         

     Prekážky:                                             kavalety medzi stojanmi, položené na zemi

     Počet prekážok:                                      6               

     Ceny:                                                  stužky, vecné ceny

3. Hobby Benji amatér

     Čas:                                                    následne                                         

     Prekážky:                                             krížiky medzi stojanmi

     Počet prekážok:                                       6              

     Ceny:                                                   stužky, vecné ceny

4. Hobby Benji profik

     Čas:                                                     následne                                         

     Výška prekážok:                                      do 60 cm s rozoskakovaním            

     Počet prekážok:                                       8                                                                 

     Ceny:                                                    stužky, vecné ceny

5. Prémiová súťaž

    Čas:                                                       následne                                         

    Výška prekážok:                                        80 - 90 cm, s rozoskakovaním         

    Počet prekážok:                                         8 - 10                                                         

    Ceny:                                                      stužky, vecné ceny

  Súťaž sa nezapočítava do Benjamín Cupu. Súťaž je otvorená pre všetkých zúčastnených. Víťaz a umiestnení získavajú štartovné na preteky, ktoré sa budú konať v jazdeckom areáli Stajne CEDOS 25. júna 2016.

Benjamin Cup je 4. kolová pohárová súťaž pre deti a mládež, je určený najmä pre začínajúcich jazdeckých nadšencov do 16 rokov, ktorí chcú získať svoje prvé súťažné skúsenosti. Súťažiť sa bude v dvoch vekových kategóriách:             

                                                                            do 10 rokov,

                                                                            10 – 16 rokov.

Štart je povolený aj pre jazdcov a kone bez licencie, potrebná je však prítomnosť trénera.

Pretekov sa môžu zúčastniť aj starší jazdci, ktorí nebudú hodnotení.

Cieľom tejto súťaže je umožniť najmladším jazdcom zažiť súťažnú atmosféru a naučiť ich základným súťažným návykom v príjemnej a prajnej atmosfére.  

 

Jazdecké dvojice získavajú body za umiestnenie v jednotlivých súťažiach. Počas finálového kola je vyhodnotený víťaz za každú súťaž a vekovú kategóriu a celkový víťaz, ktorý sa stane držiteľom Benjamin Cupu 2016. Pre súťažiacich sú pripravené v každom kole vecné ceny a stužky. Víťazi v jednotlivých kategóriách získajú aj pohár. 

 

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. koní počas celej akcie. Všetci účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich koňmi tretej osobe.

Preteká sa v korektnom úbore jazdca a výstroji koňa predpísanom v stanovách SJF.

Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami.

Štart v súťaži je povolený len prihláseným a odprezentovaným jazdcom, minimálne 1 hod. pred začiatkom pretekov v kancelárii pretekov a po uhradení všetkých poplatkov !

 

Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu: jknozdrkovce@gmail.com

V prihláške uveďte: meno jazdca, vek jazdca, meno koňa a súťaže, ktorých sa chcete zúčastniť.

                                                                            

Vyplatenie štartovného bude prebiehať priamo na mieste, v kancelárii pretekov v HOTOVOSTI !

 

DREZÚRNA ÚLOHA – BENJAMIN CUP 2016

18. júna 2016, Stajňa CEDOS, Trenčín - Nozdrkovce

 

Súťažiaci číslo: _______ Jazdec: _____________________  Kôň:________________________

 

Názov klubu: ________________________________  Rozhodca: _________________________

 

Úloha je čítaná. Jazdci do 10 rokov môžu absolvovať úlohu v kroku. Ak  jazdec do 10 rokov absolvuje úlohu tak ako je predpísaná (teda aj v kluse) dostane bonus 20 bodov.

Maximálny možný počet bodov je 80 za cviky a 20 za súhrnné známky, teda 100, s bonusom 120.

Odpočítava sa: 1. omyl = -2 body, 2. omyl = -4 body, 3. omyl = vylúčenie

 

 

Miesto

Cvik

Známka

Poznámky

Riadiace myšlienky

1.

A

 

X

C

Vjazd pracovným klusom

(krokom)

stáť, pozdrav

krokom vchod

na ľavú ruku

 

 

Rovnosť vjazdu, prechody do a zo zastavenia, do klusu (kroku), pravidelnosť, ohnutie v obrate

2.

E

Kruh 10 m

 

 

 

Ohnutie, presnosť

3.

A

 

F - E

Stáť 4 sekundy, nehybnosť

stredným krokom vchod

zmeniť smer

 

 

Zastavenie, nehybnosť

rovnosť, pravidelnosť

4.

E

H

M - K

Pracovný klus (krok)

Ľahký klus

Zmeniť smer

 

 

Rovnosť, presnosť

pravidelnosť

5.

F

Pracovný klus

 

 

 

Rovnosť presnosť

6.

B - F

 

F

Oblúkom vľavo

zmeniť smer

Ľahký klus

 

 

Ohnutie

presnosť

zmena sedu

7.

A

Veľký kruh

 

 

 

Ohnutie, presnosť

8.

A

C

X

Priamo

zo stredu pracovný klus

stáť, pozdrav

 

 

Rovnosť,

sed,

zastavenie

 

 

Odchod voľným krokom

 

 

 

 

 

 

SPOLU

(Cviky)

 

 

 

 

 

Súhrnné známky

 

1.

Chody (uvoľnenosť, pravidelnosť)

 

2.

Držanie a sed jazdca, správnosť a účinnosť pomôcok

 

 

 

SPOLU

(Cviky + Súhrnné známky)

 

 

 

 

 

 

Kone na predaj